Rada Pedagogiczna PDF Drukuj Email

RADA PEDAGOGICZNA

Rada pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki, w skład jaki wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele i specjaliści. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  • zatwierdzenie planu pracy przedszkola,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  • organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
  • projekt planu finansowego,
  • wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.