Dyrektor PDF Drukuj Email

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Dyrektor przedszkola, któremu funkcję powierzył organ prowadzący realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności:

  • kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny,
  • udziela nauczycielom instruktażu i pomocy, ukierunkowuje ich wysiłki na systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, specjalistów i pracowników nie będących nauczycielami.

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współpracuje z radą rodziców. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
  • występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.