Organizacja PDF Drukuj Email

ORGANIZACJA

Charakterystyka przedszkola.

Przedszkole przy ul. Władysława IV 143 w Koszalinie istnieje od 1982 roku, a jako placówka integracyjna od 1997 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Koszalin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Koszalinie. Dyrektorem przedszkola od 1.09.2006 roku jest mgr Zenona Kwiatkowska. Przedszkole zlokalizowane jest na skraju miasta, w pobliżu ogródków działkowych, z dala od ulicy. Mieści się w parterowym, dużym budynku. Posiada przestronne, wysokie sale. W oddzielnych pomieszczeniach zlokalizowane są :

 • sala rehabilitacyjna,
 • sala do masażu i hydroterapii
 • gabinet  logopedyczny,
 • "Sala doświadczania świata"
 • sala do terapii integracji sensorycznej

Ogród przedszkolny znajduje się w spokojnym i bezpiecznym miejscu, z dala od hałasu miasta. Do przedszkola uczęszcza 180 dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w tym 16 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdują się we wszystkich grupach wiekowych.

Przedszkole jest placówką publiczną, do której mają dostęp wszystkie dzieci, mieszkające na terenie działania placówki.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się 31 sierpnia następnego roku. Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w pięciu dniach tygodnia.

Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przerwę wakacyjną w działalności przedszkola ustala się w wymiarze 1 miesiącai, w miesiącach lipiec - sierpień.

Zmianę w organizacji pracy przedszkola przewiduje się w porozumieniu z rodzicami na okres przerw świątecznych, ferii oraz wakacji a dotyczy to :

 • zmniejszenia liczby oddziałów,
 • zmniejszenia czasu pracy oddziałów, nie mniej niż 5 godzin dziennie,
 • zapewnienia dzieciom opieki w przedszkolu zastępczym.

Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie ( w miarę możliwości uwzględniana jest indywidualna dieta), a ilość posiłków zależna jest od czasu pobytu dziecka w placówce ( na wniosek rodziców).

 

 

Przedszkole zapewnia

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania jego godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
 • sześć sal dydaktycznych z odpowiednim wyposażeniem, z sanitariatami,
 • leżakownie dla trzech  grup,
 • salę rehabilitacyjną,
 • salę zajęć ruchowych,
 • gabinet dla logopedy,
 • sale do masażu ii hydromasażu,
 • pokój nauczycielski,
 • pomieszczenie administracyjne,
 • zaplecze kuchenne i magazynowe,
 • sanitariaty dla dorosłych,
 • szatnie dla dzieci i dla dorosłych,
 • teren przedszkolny ogrodzony z wyposażeniem,
 • bibliotekę.

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji. Organy współdziałają wzajemnie w interesach przedszkola i wychowanków. Dyrektor przedszkola zapoznaje organy z zarządzeniami władz oświatowych o charakterze normatywnym i zamierzeniami przedszkola. Odbywa się to na:

 • posiedzeniach rad pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych,
 • zebraniach rady rodziców,
 • wspólnych spotkaniach przedstawicieli organów z dyrektorem przedszkola.

Przepływ informacji jest dwustronny, podejmowane są też wspólne działania lub decyzje.